terugverdienen zonnepanelen

Energiebesparingsplicht: verplichten zonnepanelen per 1 juli 2023 krap

Invoering van de gewijzigde energiebesparingsplicht per 1 juli 2023 is krap – en daarmee de verplichting voor zonnepanelen als de terugverdientijd maximaal 5 jaar bedraagt – maar haalbaar.

Dat blijkt uit stukken die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aan de Tweede Kamer aangeboden. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft gelijktijdig het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar de Tweede Kamer verzonden. De wijzigingen van het Bal, Bkl en Bbl kaderen in de actualisatie van de energiebesparingsplicht en worden per 1 juli 2023 van kracht als de Omgevingswet wordt ingevoerd.

5 jaar
Het kabinet maakte afgelopen najaar bekend de energiebesparingsplicht en informatieplicht voor bedrijven te wijzigen. De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgasequivalent alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht zijn uit te voeren. Op de Erkende Maatregelenlijsten (EML) staan de wettelijk vastgelegde maatregelen die voor de meeste locaties een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Op deze manier kunnen dus ook zonnepanelen verplicht worden als ze een maximale terugverdientijd van 5 jaar hebben. Naast de energiebesparingsplicht is er de informatieplicht die de betreffende bedrijven en instellingen verplicht om 1 keer per 4 jaar te rapporteren over de getroffen maatregelen.

In de toelichting op de ontwerpbesluiten benadrukken de ministers nog maar eens dat het opwekken van hernieuwbare energie straks verplicht is tot ten hoogste het energiegebruik van de gebruiksfunctie. ‘Kortom, de jaarlijks opgewekte hoeveelheid kilowattuur aan elektriciteit door zonnepanelen hoeft niet hoger te zijn dan het jaarlijks gebruik van elektriciteit. Dit geldt ook wanneer naast elektriciteit ook nog aardgas wordt gebruikt. Immers, wanneer de volledige elektriciteitsvraag van een bedrijf door zelfopgewekte energie ingevuld wordt, levert een extra kilowattuur geen verdere besparing op bijvoorbeeld de aardgasbehoefte op.’

Planning krap
De ambtenaren schrijven in de beslisnota aan ministers De Jonge en Jetten dat de planning krap is, maar het doorvoeren van de wijzigingen per halverwege volgend jaar nog haalbaar is. Tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden.

‘De inwerkingtreding van het besluit is voorzien per 1 juli 2023’, melden de ministers aan de Tweede Kamer over wijziging van het Bal, Bbl en Bkl. ‘Er wordt rekening gehouden met een invoeringstermijn. Ook de vaste verandermomenten voor nieuwe regelgeving worden hiermee aangehouden.’