Algemene Voorwaarden - Expert Solar Systems

Expert Solar Systems | Algemene Voorwaarden 1 juli 2018

Artikel 1. Algemeen
1.1 Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Expert Solar Systems;
b. Koper: opdrachtgever c.q. Koper die een Overeenkomst met Expert Solar Systems sluit inzake de koop en eventuele Installatie van het Product;
c. Consument: een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als Consument;
d. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal. Zoalsgespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen de advieswerkzaamheden;
e. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Expert Solar Systems en Koper tot koop van het Product en eventuele Installatie daarvan;
f. Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen;
g. Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Expert Solar Systems en Koper /Consument;

1.3 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt;

1.4 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper / Consument wordt, voor het geheel of delen daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten;

1.5 Koper / Consument die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten;

1.6 Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Expert Solar Systems zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Expert Solar Systems de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen;

2.2 Mondelinge afspraken binden Expert Solar Systems niet;

2.3 De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden;

2.4 Alleen Expert Solar Systems geldt tegenover Koper / Consument als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5 Expert Solar Systems voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper / Consument uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper / Consument vrijwaart Expert Solar Systems tegen aanspraken van derden dienaangaande;

2.6 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper / Consument een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd. Op het moment dat Expert Solar Systems de door Koper / Consument getekende offerte ontvangt en bevestigt;

2.7 De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Expert Solar Systems en Koper is besproken;

2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Expert Solar Systems niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

2.9 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven;

2.10 Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper / Consument. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen;

2.11 Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Expert Solar Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Expert Solar Systems gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat Expert Solar Systems bij de Installatie van het Product betrokken is.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast;

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Expert Solar Systems gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen;

3.3 In het geval er sprake is van een wijziging zoals bedoeld in artikel 3.2 zijn zowel Expert Solar Systems als Koper / Consument gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Expert Solar Systems dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden.

3.4 Indien de montage niet uitgevoerd kan worden op de afgesproken montagedatum dan zijn hiervoor kosten verschuldigd;

3.4.1 Indien een geplande montage wordt door koper / consument geannuleerd wordt € 150 exclusief btw in rekening gebracht.

3.4.2 Indien een geplande montage op de geplande montagedag door Koper / Consument geannuleerd wordt, Koper / Consument niet thuis is wordt er € 400,= exclusief btw in rekening gebracht.

3.4.3 Annulering van de montage datum ontslaat Koper / Consument niet van de overeenkomst.

3.4.4 Indien de Koper / Consument de gehele overeenkomst wenst te ontbinden dan ontvangt deze een factuur van 50% van de gehele overeenkomst vermelde totaal bedrag.

3.4.5 Indien een van de bovengenoemde artikelen van artikel 3 van toepassing zijn dan dienen deze kosten / facturen met uiterlijk 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

3.5 Expert Solar Systems en of Montage bedrijf kan al dan niet “werkbaar” weer de montage datum verschuiven. Indien dit noodzakelijk is dan kan de Koper / Consument hiervoor geen schade in welke zin van het woord op Expert Solar Systems en of het betreffende Montage bedrijf verhalen. Uiteraard zal dit zoveel als mogelijk voorkomen worden.

Artikel 4. Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper / Consument opgegeven adres, waarbij Expert Solar Systems streeft naar een leveringstermijn van drie maanden nadat Expert Solar Systems de Overeenkomst is aangegaan;

4.2 De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Expert Solar Systems niet tijdig levert, zal Koper / Consument Expert Solar Systems in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Expert Solar Systems wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product;

4.3 Expert Solar Systems is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Expert Solar Systems gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren;

4.4 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn —ter beoordeling van Expert Solar Systems — is Expert Solar Systems gerechtigd een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van Expert Solar Systems — aan te bieden. Expert Solar Systems is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen;

4.5 In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel Expert Solar Systems als Koper Consument gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Expert Solar Systems dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;

4.6 Expert Solar Systems of een door haar aangewezen installateur zal Koper / Consument telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie;

4.7 Expert Solar Systems behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper / Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens Expert Solar Systems, uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten.Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen;

4.8 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper / Consument deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren;

4.9 Koper machtigt Expert Solar Systems onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Expert Solar Systems afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper / Consument is aansprakelijk voor de door de Expert Solar Systems te maken kosten van terugneming;

4.10 Koper / Consument verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Expert Solar Systems een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Expert Solar Systems op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan;

4.11 De door Expert Solar Systems aan Koper / Consument geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper / Consument volledig voor diens rekening en risico;

4.12 Koper / Consument heeft de verplichting bij aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de Koper / Consument daarvan niet direct mededeling aan Expert Solar Systems, dan verliest Koper / Consument alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst;

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper / Consument aan Expert Solar Systems verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt Expert Solar Systems in rekening door middel van een factuur;

5.2 Betaling door Koper / Consument dient te geschieden in Euro binnen 5 dagen na de factuurdatum op een door Expert Solar Systems aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen;

5.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper / Consument niet op;

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expert Solar Systems is het Koper / Consument niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Expert Solar Systems te verrekenen met een vordering van Koper / Consument op Expert Solar Systems, uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper / Consument  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

5.5 Expert Solar Systems heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper / Consument te verlangen, waarbij geldt dat van de Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald;

5.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en of zaken van Koper / Consument of surseance van betaling van Koper / Consument zijn de vorderingen van Expert Solar Systems op Koper / Consument onmiddellijk opeisbaar;

5.7 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Koper / Consument dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Expert Solar Systems gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen;

5.8 Indien Koper / Consument in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper / Consument aan Expert Solar Systems naast de in artikel 5.7 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Expert Solar Systems aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Welke, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 exclusief btw voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;

5.9 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.8 geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat Expert Solar Systems aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;

5.10 Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper  / Consument dan wel niet of niet behoorlijke nakoming vanenige op Koper / Consument rustende verplichting, is Expert Solar Systems gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Expert Solar Systems omnakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schadevan Koper / Consument te vorderen;

5.11 Koper / Consument is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Expert Solar Systems op Koper / Consument onvoldaan blijven.

Artikel 6. Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten tenzij Koper met Expert Solar Systems is overeengekomen dat Expert Solar Systems het Product zal (laten) installeren en aansluiten;

6.2 Consumenten systemen worden altijd door Expert Solar Systems of haar aan te wijzen montagebedrijf geinstalleert;

6.3 Koper / Consument is jegens Expert Solar Systems verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. Koper / Consument is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst;

6.4 Expert Solar Systems verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Expert Solar Systems het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren;

6.5 Expert Solar Systems is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;

6.6 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Expert Solar Systems of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden;

6.7 Koper Consument staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is. Blijkt bij aanvang of tijdens de werkzaamheden dat dit toch het geval is dan zullen de werkzaamheden per direct gestaakt worden. Koper / Consument is volledig aansprakelijk voor alle mogelijk schade die hieruit voort komt;

6.8 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper / Consument;    

6.9 Koper / Consument draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;

6.10 Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is Expert Solar Systems niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen;

6.11 Expert Solar Systems verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren. Indien de meterkast bij aanvang niet aan de NEN1010 voldoet zal de monteur de Koper / Consument van op de hoogte brengen. De te maken kosten worden besproken en aan de Koper / Consument via de eind factuur worden doorberekend De mogelijkheid bestaat dat Expert Solar Systems, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper /Consument is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Expert Solar Systems, tenzij anders is overeengekomen;

Artikel 7. Garantie

7.1 Expert Solar Systems of haar Montage bedrijf garandeert de goede werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste Installatie voor een periode van twee jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;

7.2 Indien Installatie van het Product overeen is gekomen, garandeert Expert Solar Systems de correcte Installatie voor een periode van twee jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;

7.3 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Expert Solar Systems, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Expert Solar Systems vervalt;

7.4 In afwijking van het in artikel 7.3 bepaalde, geldt voor de Consument een termijn van twee maanden;

7.5 Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 10% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, alsbedoeld in artikel 7.3, kan worden gekwalificeerd;

7.6 Koper / Consument moet Expert Solar Systems in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Expert Solar Systems zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Expert Solar Systems gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product - ter beoordeling van Expert Solar Systems - aan te (laten) herstellen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is Expert Solar Systems niet aansprakelijk;

7.7 Gedurende de fabrieks garantieperiode van door Expert Solar Systems geleverd producten zal de installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door Expert Solar Systems kosteloos worden geleverd in overeenstemming met de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant, eventuele installatie en voorrijkosten zijn voor rekening van de Koper / Consument mits de fabrikant dit ook vergoed aan Expert Solar Systems;

7.8 Zolang Koper / Consument niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie;

7.9 Koper / Consument verliest zijn aanspraak op garantie jegens Expert Solar Systems, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Expert Solar Systems tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Expert Solar Systems strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper / Consument;

b. De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper / Consument aan Expert Solar Systems zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c. De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;

d. De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper / Consument aan Expert Solar Systems;

e. De schade is ontstaan doordat Koper / Consument zelf of een derde in opdracht van Koper / Consument reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zondvoorafgaande schriftelijke toestemming van Expert Solar Systems;

f. De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Expert Solar Systems kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Expert Solar Systems, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

8.2 Expert Solar Systems is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie;

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Expert Solar Systems gemeld te worden;

8.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Expert Solar Systems, uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Expert Solar Systems in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Expert Solar Systems in verband met de verzekering draagt), voor zover Expert Solar Systems hiervoor verzekerd is;

8.5 Koper / Consument vrijwaart Expert Solar Systems tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;

8.6 Koper / Consument dient Expert Solar Systems uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Expert Solar Systems, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die / Consument Expert Solar Systems of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Expert Solar Systems of Koper / Consument, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Expert Solar Systems of Koper / Consument komt;

9.2 In geval van tijdelijke overmacht, is Expert Solar Systems gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;

9.3 In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is Expert Solar Systems respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Expert Solar Systems vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;

9.4 Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Artikel 10. Overig

10.1 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;

10.2 Expert Solar Systems is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. Expert Solar Systems zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van dewijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper / Consument niet binnen acht dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper / Consument geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;

11.2 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;

11.3 Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Amsterdam bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Expert Solar Systems altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;

11.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.3 geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Expert Solar Systems. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen een maand nadat Expert Solar Systems schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank Amsterdam.